Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: duben 16, 2020

Před použitím webové stránky https://www.getwox.com (dále jen „služba“) provozované společností GetWox (dále jen „my“, „my“ nebo „podmínky“, „podmínky používání“) si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky použití "náš").

Váš přístup k Službě a používání této služby je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke službě nebo ji využívají.

Přístupem k Službě nebo používáním této služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek, nemáte přístup k této službě.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje společnost GetWox.

GetWox nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost GetWox nebude přímo ani nepřímo odpovědná za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné prostřednictvím nebo prostřednictvím jakékoli takové webové stránky nebo služby.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případného porušení smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by měla z důvodu své povahy přežívat, musí zůstat i nadále ukončena, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Prohlášení

Používání Služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována na základě „JAK JE“ a „K DISPOZICI“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Spojených států bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zproštění těchto práv. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek považuje za neplatnou nebo nevymahatelnou soudem, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom měli mezi námi ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, prosím kontaktujte nás.