Правила и условия

Последна актуализация: април 16, 2020

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате https://www.getwox.com уебсайта („Услугата“), управляван от GetWox („ние“, „ние“ или „Нашият“).

Достъпът ви до и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или ползват Услугата.

С достъпа до или ползването на Услугата се съгласявате да сте обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, тогава нямате право да получите достъп до Услугата.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от GetWox.

GetWox няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че GetWox не носи отговорност или отговорност, пряко или непряко, за каквито и да било щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Съветваме ви да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всякакви уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приключване

Можем да прекратим или да спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат да бъдат прекратени, ще продължат да се прекратяват, включително, без да се ограничават до тях, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорност.

опровержение

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на база „КАКТО Е” и „КАТО НАЛИЧНО”. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, нарушаване или курс на изпълнение.

Приложим закон

Настоящите условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Съединените щати, без да се вземат предвид разпоредбите на конфликта на закона.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или условие на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и заместваме и заместваме всички предварителни споразумения, които можем да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим най-малко 30 дни преди да влязат в сила новите условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.

Чрез продължаване на достъпа до или ползването на услугата ни след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Контакти

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля !.